Bazy dłużników

Większość firm pożyczkowych sprawdza bazy dłużników podczas podejmowania decyzji o pożyczce. W Polsce działa kilka firm, które prowadzą bazy dłużników i udzielają informacji podmiotom współpracującym. W tym artykule znajdziesz informacje jakie bazy dłużników istnieją w Polsce, na jakiej zasadzie działają oraz jak się dowiedzieć czy jesteś w bazie.

Jak działają bazy dłużników

W 1997 r. po uchwaleniu ustawy Prawo bankowe powstało Biuro Informacji Kredytowej, które gromadzi informacje na temat zobowiązań finansowych kredytobiorców i pożyczkobiorców. Te informacje mogą być zarówno pozytywne gdy zobowiązania są spłacane zgodnie z harmonogramem jak negatywne gdy występują opóźnienia w płatnościach. Na początku Biuro obsługiwało tylko banki, z czasem współpracę z BIK nawiązały także firmy pożyczkowe.

W 1997 r. na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym powstał Rejestr Dłużników Niewypłacalnych. Do Rejestru trafiały z urzędu osoby fizyczne oraz wspólnicy w spółkach cywilnych i jawnych jeśli ogłoszono upadłość, majątek był zbyt niski by pokryć koszty postępowania upadłościowego lub kosztów egzekucji, a także dłużnicy alimentacyjni.

Wierzyciele mogli wpisać do Rejestru jedynie osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub wspólnika w spółce cywilnej lub jawnej, jeśli dług został potwierdzony sądowym nakazem zapłaty z tytułem wykonawczym. Rejestr Dłużników Niewypłacalnych został zlikwidowany w 2018 r.

Ponieważ do Rejestru nie można było wpisywać firm, a jedynie osoby fizyczne na rynku była luka. W tą lukę weszły firmy prywatne, które w 2003 r. stworzyły Biura Informacji Gospodarczej. Do baz dłużników prowadzonych przez BIG-i można wpisać zarówno osoby fizyczne jak i firmy.

Do 2010 r. Biura działały na podstawie konstytucyjnego prawa do prowadzenia działalności gospodarczej. W 2010 r. uchwalona została ustawa O udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, która uregulowała zasady działania BIG-ów. W tym momencie na rynku działa 5 biur:

 • BIG Infomonitor
 • ERIF Biuro Informacji Gospodarczej,
 • Krajowy Rejestr Długów BIG,
 • Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej,
 • Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych.

Bazy dłużników – BIG Infomonitor

BIG Infomonitor powstało w 2003 r. ale działalność operacyjną rozpoczęło w 2005 r. Obecnie głównym akcjonariuszem jest Biuro Informacji Kredytowej S.A. prowadzące baz BIK. BIG Infomonitor gromadzi zarówno pozytywne informacje o dłużnikach (należności finansowe zostały spłacone) jak i negatywne (dług nie został spłacony). Do bazy BIG Infomonitor dłużnika mogą wpisać:

 • banki,
 • firmy pożyczkowe,
 • firmy ubezpieczeniowe, faktoringowe, leasingowe,
 • operatorzy telefoniczni i telewizyjni,
 • przedsiębiorstwa komunalne, urzędy miasta i gminy,
 • sądy,
 • inne firmy,
 • osoby fizyczne, jeśli mają wyrok z klauzulą wykonalności.

BIG Infomonitor współpracuje blisko z Biurem Informacji Kredytowej – wpis w BIG Infomonitor jest widoczny w raporcie BIK. Sprawdzenie informacji na swój temat w BIG Infomonitor jest bardzo proste. Do wyboru są dwie możliwości:

 1. wysłanie listu z wnioskiem o udostępnienie informacji na adres Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. ul. Modzelewskiego 77, 02 – 679 Warszawa
 2. założenie konta na stronie internetowej – Załóż konto – i wygenerowanie raportu na swój temat.

Bazy dłużników – ERIF

ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. powstało w 2003 r. jako KSV BIG. Obecną nazwę ERIF nosi od 2016 r., a od 2007 r. jest częścią Grupy Kapitałowej Kruk, która zajmuje się windykacją należności. Tak jak BIG Infomonitor ERIF gromadzi zarówno pozytywne jak i negatywne informacje o dłużnikach. Z ERIF współpracują:

 • firmy pożyczkowe,
 • fundusze sekurytyzacyjne,
 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • spółki współpracujące z samorządami,
 • inne przedsiębiorstwa,
 • osoby fizyczne, jeśli mają wyrok z klauzulą wykonalności.

Sprawdzenie informacji na swój temat w bazie ERIF równie proste jak w bazie Infomonitor. Mamy dwie możliwości:

 1. wysłanie listu z wnioskiem o udostępnienie informacji na swój temat na adres ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A., Aleje Jerozolimskie 100, 00-807 Warszawa,
 2. założenie konta na stronie internetowej – Załóż konto – i wygenerowanie raportu na swój temat.

Bazy dłużników – KRD

Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. działa od sierpnia 2003 r. Jest jedną ze spółek należących do Kaczmarski Group, grupy kapitałowej związanej z usługami finansowymi i windykacją należności. Do bazy KRD informacje przekazują:

 • firmy pożyczkowe,
 • banki,
 • firmy ubezpieczeniowe,
 • firmy telekomunikacyjne,
 • firmy leasingowe,
 • zarządcy nieruchomości,
 • firmy transportowe,
 • hurtownie,
 • sklepy internetowe,
 • osoby fizyczne, jeśli mają wyrok z klauzulą wykonalności.

Sprawdzenie informacji o sobie w bazie KRD jest możliwe poprzez:

 • wysłanie listu z wnioskiem na adres Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A., ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław,
 • założenie konta na stronie internetowej – Załóż konto – i wygenerowanie raportu.

Bazy dłużników – KBIG

Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A. powstało w 2003 r. jako InFoScore BIG. W 2012 r. zmieniło nazwę na obecną. Jest to jedyne biuro informacji gospodarczej w Polsce, które współpracuje z podobnymi biurami z Niemiec, Austrii i Szwajcarii.

Dzięki tej współpracy polskie firmy mogą uzyskać informacje o kontrahentach zagranicznych, a jednocześnie zagraniczne firmy mogą sprawdzić polskich kontrahentów. Jedynym udziałowcem KBIG S.A. jest firma Crif AG, z siedzibą w Szwajcarii.

Do bazy KBIG informacje przekazują:

 • firmy pożyczkowe,
 • urzędy centralne,
 • sądy,
 • telekomy,
 • firmy ubezpieczeniowe,
 • firmy transportowe,
 • przedsiębiorstwa komunalne,
 • osoby fizyczne, jeśli mają wyrok z klauzulą wykonalności.

Aby sprawdzić informacje na swój temat należy wysłać wniosek na adres Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A., ul. Lublańska 38, 31-476 Kraków.

Bazy dłużników – KIDT

Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych BIG S.A. to biuro informacji gospodarczej, które ma siedzibę w Kielcach i zajmuje się przede wszystkim dłużnikami firm telekomunikacyjnych. Natomiast inne przedsiębiorstwa również mogą dodać dłużników do bazy KIDT. Jak na razie (marzec 2021 r.) firmy pożyczkowe nie współpracują z KIDT.

Aby sprawdzić informacje na swój temat należy skorzystać z jednej z dwóch metod:

 1. Zarejestrować się na stronie internetowej – Zarejestruj się – i pobrać raport
 2. Wysłać list z wnioskiem na adres Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych BIG S.A. ul. Poleska 44, 25-325 Kielce

Czyszczenie baz dłużników

Zgodnie z ustawą firma lub osoba fizyczna, która wpisała informację o dłużniku do bazy po spłaceniu długu ma 14 dni by złożyć wniosek o wykreśleniu informacji z bazy. Natomiast biuro informacji gospodarczej musi usunąć informację w ciągu kolejnych 7 dni.

Jeżeli to nie nastąpiło i zauważyłeś, że negatywna informacja nadal jest w bazie możesz wystąpić o jej usunięcie zgłaszając sprzeciw. Sprzeciw można złożyć tylko na piśmie. Poniżej znajdują się odpowiednie formularze, wystarczy ściągnąć odpowiedni formularz, wypełnić go i wysłać na adres biura informacji gospodarczej.

Ważne informacje na temat czyszczenia baz dłużników

Do każdego sprzeciwu powinien być dołączony załącznik uzasadniający sprzeciw. Może to być:

 • potwierdzenie zapłaty zobowiązania w całości,
 • wyrok sądu oddalający powództwo wierzyciela,
 • wyrok sądu ustalający nieistnienie lub wygaśniecie długu,
 • pisemne oświadczenie wierzyciela o zwolnieniu dłużnika z długu,
 • pisemna umowa zawarta pomiędzy dłużnikiem i osobą trzecią o przejęciu długu w całości oraz pisemna zgoda wierzyciela na przejęcie długu.

Biuro informacji gospodarczej ma 30 dni by rozpatrzyć sprzeciw, w szczególnie trudnych przypadkach 45 dni.

Zgodnie z Art. 21 na czas rozpatrywania sprzeciwu biuro informacji gospodarczej zawiesza udzielania informacji na temat osoby, która wniosła sprzeciw jeżeli ma uzasadnione przypuszczenie, że dotyczą one zobowiązania, które nie istnieje lub wygasło. W pozostałych przypadkach biuro może zawiesić udzielanie informacji ale nie musi.

Jeżeli biuro uzna sprzeciw za bezzasadny, a dłużnik został o tym powiadomiony i ponownie wniósł sprzeciw w oparciu o te same okoliczności faktyczne i prawne, biuro może pozostawić sprzeciw bez rozpatrzenia, nie zawiadamiając o tym dłużnika.

Kopiowanie tego artykułu jest dozwolone pod warunkiem zachowania linku do źródła: Bazy dłużników

Dodaj komentarz