Rodzinny Kapitał Opiekuńczy

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy to nowe świadczenie, które zostało wprowadzone razem z pakietem zmian podatkowych Nowy Ład. Z tego artykułu dowiesz się jaka jest wysokość Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego, gdzie należy złożyć wniosek i komu przysługuje świadczenie.

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy – komu przysługuje

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy przysługuje na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie. Świadczenie to przysługuje od miesiąca, w którym dziecko skończy 12 miesiąc życia do końca miesiąca, w którym dziecko kończy 35 miesiąc życia. Natomiast nie ma znaczenia w jakim wieku jest pierwsze dziecko.

Świadczenie to przysługuje tylko wtedy gdy dziecko mieszka razem z rodzicami i jest przez nich wychowywane. O świadczenie może się ubiegać:

 • matka dziecka,
 • ojciec dziecka,
 • osoba, która przyjęła dziecko na wychowanie i wystąpiła z wnioskiem adopcyjnym do sądu.

Jeżeli rodzice dziecka sprawują nad nim opiekę naprzemienną świadczenie może uzyskać każdy z rodziców w wysokości połowy przysługującej kwoty.

Świadczenie przysługuje także rodzinom, które w przed wejściem w życie ustawy (1 stycznia 2022 r.) mają już drugie lub kolejne dziecko w wieku od 12 do 35 miesiąca życia. Świadczenie na takie dziecko przysługuje proporcjonalnie za okres od 1 stycznia 2022 r. do ukończenia przez dziecko 35 miesiąca życia.

W przypadku dziecka, które zostało przyjęte na wychowanie i złożono wniosek adopcyjny Rodzinny Kapitał Opiekuńczy przysługuje od pierwszego dnia 12 miesiąca liczonego od dnia złożenia wniosku adopcyjnego do sądu do 35 miesiąca, ale maksymalnie do

 • ukończenia przez dziecko 7 roku życia,
 • ukończenia przez dziecko 10 roku życia, jeśli wydano decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego.

Podczas składania wniosku należy wskazać pierwsze czyli najstarsze dziecko w rodzinie. Rodziną według ustawy jest:

 • małżeństwo,
 • osoby pozostające w związku nieformalnym, wspólnie wychowujący dzieci,
 • osoba samotnie wychowująca dzieci,
 • osoba, która przyjęła dzieci na wychowanie i wystąpiła z wnioskiem adopcyjnym do sądu,
 • dzieci powyższych osób.

Do członków rodziny nie zalicza się dziecka, które:

 • pozostaje pod opieką opiekuna prawnego np. przebywa w domu dziecka,
 • jest umieszczone w rodzinie zastępczej,
 • było umieszczone w rodzinie zastępczej w dniu osiągnięcia pełnoletności,
 • do którego osoba ubiegająca się o świadczenie została pozbawiona praw rodzicielskich,
 • do którego osoba ubiegająca się o świadczenie została pozbawiona praw rodzicielskich w dniu osiągnięcia pełnoletności.

Przykład 1: państwo Kowalscy wychowują córkę w wieku 6 lat oraz nowo narodzonego syna. Od momentu gdy ich syn skończy 12 miesięcy będzie im przysługiwał Rodzinny Kapitał Opiekuńczy.

Przykład 2: pani Anna i pan Marek mieszkają razem i wspólnie wychowują syna pani Anny z pierwszego małżeństwa. Pani Anna urodziła kolejnego syna – gdy skończy on 12 miesięcy będzie im przysługiwał Rodzinny Kapitał Opiekuńczy.

Przykład 3: syn państwa Iksińskich został umieszczony w domu dziecka. Państwo Iksińscy wychowują drugie dziecko w wieku 12 miesięcy ale Rodzinny Kapitał Opiekuńczy im nie przysługuje.

Rodzinny kapitał opiekuńczy – wysokość

Wysokość rodzinnego kapitału opiekuńczego wynosi 12 000 zł i jest niezależna od dochodów rodziców. Rodzice mogą wybrać sposób wypłacania świadczenia – 1000 zł miesięcznie przez rok lub 500 zł miesięcznie przez dwa lata. W okresie wypłaty świadczenia rodzice mogą zmienić wysokość comiesięcznych kwot.

Jeżeli rodzice złożyli wniosek po ukończeniu przez dziecko 13 miesiąca życia, Rodzinny Kapitał Opiekuńczy będzie pomniejszony o 500 zł za każdy miesiąc zwłoki. Ta sama zasada obowiązuje wobec rodziców którzy przyjęli dziecko na wychowanie i złożyli wniosek adopcyjny.

Jeżeli dziecko ukończyło 12 miesięcy przed 1 stycznia 2022 r. Rodzinny Kapitał Opiekuńczy będzie pomniejszony o każdy miesiąc od ukończenia przez dziecko 12 miesięcy do 1 stycznia 2022 r. Ta sama zasada dotyczy rodziców, którzy przyjęli dziecko na wychowanie.

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy jest wypłacany przelewem na wybrany rachunek bankowy w Polsce lub w kraju UE bądź EFTA.

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy – wniosek

Wniosek do ZUS można złożyć wyłącznie w formie elektronicznej. Jeżeli wnioskujący jest rodzicem dziecka to składa wniosek RKO-R poprzez jedną z platform:

Jeżeli wnioskujący przyjął dziecko na wychowanie i wystąpił o adopcję to składa wniosek RKO-O przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS.

W niektórych przypadkach do wniosku muszą być dołączone następujące załączniki:

 • jeżeli wnioskujący przyjął dziecko na wychowanie, to oprócz wniosku musi złożyć oświadczenie o dacie przyjęcia dziecka na wychowanie oraz zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego,
 • jeżeli dziecko przyjęte na wychowanie ma odroczony obowiązek szkolny, to należy dołączyć zaświadczenie lub decyzję dyrektora szkoły publicznej o odroczeniu obowiązku szkolnego,
 • jeżeli rodzice opiekują się dzieckiem naprzemiennie to do wniosku należy dołączyć orzeczenie sądu o ustanowieniu opieki naprzemiennej,
 • jeżeli jeden z rodziców jest cudzoziemcem spoza UE lub EFTA to do wniosku należy dołączyć kartę pobytu.

Kopiowanie tego artykułu jest dozwolone pod warunkiem zachowania linku do źródła: Rodzinny Kapitał Opiekuńczy

Dodaj komentarz