Świadczenie rehabilitacyjne

Świadczenie rehabilitacyjne jest to zasiłek przysługujący osobom, które otrzymywały wcześniej zasiłek chorobowy i nadal są niezdolne do pracy. Płatnikiem świadczenia rehabilitacyjnego jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Z tego artykułu dowiesz się na jak długo przysługuje świadczenie rehabilitacyjne i w jakiej wysokości.

Świadczenie rehabilitacyjne – komu przysługuje

Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje osobom, które wcześnie otrzymywały zasiłek chorobowy. Zasiłek chorobowy otrzymują osoby, które:

 1. są objęte ubezpieczeniem chorobowym i stały się niezdolne do pracy w wyniku dowolnej choroby,
 2. są objęte ubezpieczeniem wypadkowym i stały się niezdolne do pracy w wyniku wypadku przy pracy albo choroby zawodowej.

Czas trwania zasiłku chorobowego w obu przypadkach jest taki sam i wynosi:

 • 270 dni jeśli niezdolność do pracy wystąpiła w czasie trwania ciąży lub przyczyną niezdolności do pracy jest gruźlica,
 • 182 dni w pozostałych przypadkach

Każda osoba, która wyczerpała okres pobierania zasiłku chorobowego ma prawo do świadczenia rehabilitacyjnego jeśli:

 1. jest nadal niezdolna do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja rokują odzyskanie zdolności do pracy lub
 2. stara się o rentę z tytułu niezdolności do pracy ale lekarz orzecznik stwierdził, że dalsze leczenie rokuje odzyskanie zdolności do pracy.

Świadczenie rehabilitacyjne – czas trwania i wysokość

Świadczenie rehabilitacyjne jest przyznawane na okres przywracania zdolności do pracy, jednak nie dłużej niż 12 miesięcy. O stanie zdrowia uzasadniającym przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego orzeka lekarz orzecznik ZUS. Następnie na podstawie tego orzeczenia, ZUS wydaje decyzję o przyznaniu świadczenia rehabilitacyjnego.

Wysokość świadczenia rehabilitacyjnego jest uzależniona od tego czy zasiłek chorobowy był przyznany z ubezpieczenia chorobowego czy wypadkowego. Jeżeli zasiłek chorobowy był przyznany z ubezpieczenia chorobowego to wysokość świadczenia rehabilitacyjnego wynosi:

 • 90% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego za okres pierwszych 3 miesięcy,
 • 75% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego za okres pozostałych miesięcy,
 • 100% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego podczas ciąży.

Jeżeli zasiłek chorobowy był przyznany z ubezpieczenia wypadkowego to wysokość świadczenia rehabilitacyjnego wynosi 100% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego. Jeśli niezdolność do pracy wynika z późniejszych następstw zaistniałych w stanie zdrowia w związku z wcześniej stwierdzonym wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową to wysokość świadczenia również wynosi 100% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego.

Świadczenie rehabilitacyjne – wnioski

Aby uzyskać świadczenie rehabilitacyjne należy złożyć w ZUS-ie następujące dokumenty:

 • wniosek o świadczenie rehabilitacyjne (formularz ZNp-7),
 • zaświadczenie o stanie zdrowia, wypełnione przez lekarza (formularz OL-9),
 • wywiad zawodowy z miejsca pracy (formularz OL-10)

UWAGA! Wszystkie formularze można ściągnąć z oficjalnej strony ZUS

Jeżeli nie jest pracownikiem tylko prowadzi działalność gospodarczą lub jest bezrobotny to nie musi składać wywiadu zawodowego.

Osoby, które uległy wypadkowi podczas pracy lub ich niezdolność do pracy jest spowodowana chorobą zawodową muszą złożyć dodatkowe dokumenty.

 • protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy – musi złożyć pracownik, który uległ wypadkowi przy pracy,
 • kartę wypadku przy pracy – musi złożyć osoba, która nie jest pracownikiem i uległa wypadkowi przy pracy (np. osoba prowadząca działalność gospodarczą),
 • decyzję o stwierdzeniu choroby zawodowej wydaną przez inspektora sanitarnego – musi złożyć osoba, która jest niezdolna do pracy z powodu choroby zawodowej.

Oprócz tego każdy wnioskujący musi złożyć zaświadczenie płatnika składek na odpowiednim formularzu:

 • Z-3, jeżeli wnioskujący jest pracownikiem (zaświadczenie musi wypełnić jego pracodawca),
 • Z-3b, jeżeli wnioskujący prowadzi działalność gospodarczą, współpracuje z osobą prowadzącą działalność gospodarczą lub jest duchownym,
 • Z-3a, jeżeli wnioskujący jest inną osobą ubezpieczoną,
 • Z-10, jeżeli wnioskujący nie jest ubezpieczony.

Kto nie otrzyma świadczenia rehabilitacyjnego

Świadczenia rehabilitacyjnego nie otrzymają osoby, które mają uprawnienia do:

 • nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,
 • urlopu dla poratowania zdrowia,
 • zasiłku dla bezrobotnych,
 • renty z tytułu niezdolności do pracy,
 • emerytury,
 • zasiłku przedemerytalnego,
 • świadczenia przedemerytalnego.

Świadczenie nie przysługuje za okresy, kiedy osoba niezdolna do pracy:

 • otrzymuje wynagrodzenie, uposażenie lub stypendium na podstawie innych przepisów,
 • przebywa na urlopie bezpłatnym lub wychowawczym,
 • jest tymczasowo aresztowana lub odbywa karę pozbawienia wolności, za wyjątkiem tych przypadków, kiedy prawo do zasiłku wynika z tytułu ubezpieczenia chorobowego osób pracujących w zakładzie karnym,
 • jeśli niezdolność do pracy powstała w wyniku umyślnego przestępstwa lub wykroczenia świadczenie rehabilitacyjne nie przysługuje za cały okres niezdolności do pracy,
 • wykonywała pracę zarobkową albo wykorzystywała okres świadczenia niezgodnie z jego celem (np. podróżowała zamiast się leczyć).

Świadczenie rehabilitacyjne z ubezpieczenia wypadkowego nie przysługuje osobom, które:

 • naruszyły przepisy o ochronie życia i zdrowia co było jedyną przyczyną wypadku,
 • były pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających i w znacznym stopniu przyczyniły się do wypadku,
 • nie zgodziły się na badanie w celu ustalenia zawartości w organizmie alkoholu lub środków odurzających.

Kopiowanie tego artykułu jest dozwolone pod warunkiem zachowania linku do źródła: Świadczenie rehabilitacyjne

Dodaj komentarz