Zasiłek wyrównawczy

Zasiłek wyrównawczy jest to świadczenie przysługujące pracownikom, którzy rozpoczęli rehabilitację zawodową i przez to ich wynagrodzenie uległo obniżeniu. Z tego artykułu dowiesz się jakiej wysokości jest zasiłek wyrównawczy, jakie dokumenty należy złożyć i jaki jest okres przysługiwania zasiłku.

Zasiłek wyrównawczy – komu przysługuje

Ciężka choroba lub wypadek często powodują poważne zmiany w ogólnym stanie zdrowia pracownika. Czasami te zmiany są na tyle duże, że musi on podjąć rehabilitację aby móc pracować na dotychczasowym stanowisku. Okres rehabilitacji wiąże się niejednokrotnie z uzyskiwaniem znacznie niższego wynagrodzenia. Aby zrekompensować utratę dochodów wprowadzony został zasiłek wyrównawczy, który jest wypłacany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Zasiłek wyrównawczy przysługuje pracownikom, którzy rozpoczęli rehabilitację zawodową. Jeśli przyczyną obniżenia sprawności był wypadek przy pracy lub choroba zawodowa zasiłek wyrównawczy jest wypłacany z ubezpieczenia wypadkowego. W pozostałych przypadkach przysługuje zasiłek z ubezpieczenia chorobowego.

Zasiłek wyrównawczy nie przysługuje emerytom, rencistom oraz uprawnionym do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego.

UWAGA: zasiłek wyrównawczy z ubezpieczenia wypadkowego nie przysługuje osobom, które:

 • spowodowały wypadek przy pracy na skutek łamania przepisów BHP, rażącego niedbalstwa lub celowego działania, a pracodawca udowodnił, że to były jedyne przyczyny wypadku,
 • przyczyniły się w znacznym stopniu do wypadku będąc pod wpływem alkoholu lub narkotyków,
 • odmówiły bez uzasadnionej przyczyny poddania się badaniu na zawartość w organizmie alkoholu lub narkotyków.

Zasiłek wyrównawczy – czas trwania i wysokość

Prawo do zasiłku powstaje od dnia w którym pracownik rozpoczął rehabilitację i trwa aż do jej zakończenia, jednak nie dłużej niż 24 miesiące. Zasiłek wyrównawczy nie przysługuje za okresy:

 • niezdolności do pracy z powodu choroby,
 • sprawowania opieki,
 • pobierania zasiłku macierzyńskiego,
 • nieobecności w pracy z innych przyczyn, za które pracownik nie otrzymuje wynagrodzenia.

Zasiłek wyrównawczy stanowi różnicę między przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem za okres 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym rozpoczęła się niezdolność do pracy, a wysokością wynagrodzenia otrzymywaną podczas rehabilitacji.

Podstawą wymiaru do ustalenia wysokości zasiłku jest przychód stanowiący podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe lub wypadkowe, po odliczeniu potrąconych przez pracodawcę składek na ubezpieczenia społeczne.

Jeżeli niezdolność do pracy rozpoczęła się przed upływem 12 miesięcy ubezpieczenia, to wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia oblicza się wyciągając średnią z przepracowanych pełnych miesięcy.

Jeżeli niezdolność do pracy powstała przed upływem pełnego miesiąca kalendarzowego ubezpieczenia, to za przeciętne miesięczne wynagrodzenie przyjmuje się:

 • wysokość miesięcznego wynagrodzenia określoną w umowie o pracę – jeśli pracownik ma stałe wynagrodzenie,
 • wynagrodzenie, które pracownik osiągnąłby, gdyby przepracował pełny miesiąc kalendarzowy, jeśli pracownik ma zmienne wynagrodzenie.

Wynagrodzenie miesięczne zmienne, które pracownik osiągnąłby gdyby przepracował cały miesiąc ustala się w następujący sposób:

 • jeżeli pracownik przepracował jeden lub więcej pełnych dni roboczych – wyciąga się średnią z przepracowanych dni i mnoży przez liczbę dni, które pracownik powinien przepracować w danym miesiącu,
 • jeżeli pracownik nie przepracował nawet jednego pełnego dnia to wynagrodzenie pracownika ustala się na podstawie średniego wynagrodzenia innych pracowników zatrudnionych na tym samy lub podobnym stanowisku w firmie.

Dla pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy podstawa wymiaru nie może być niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia, po odliczeniu kwoty odpowiadającej 13,71% tego wynagrodzenia.

Zasiłek wyrównawczy – dokumenty

Do wypłaty zasiłku wyrównawczego z ubezpieczenia chorobowego potrzebne są następujące dokumenty:

 • orzeczenie lekarza-orzecznika ZUS albo lekarza wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy o konieczności poddania się rehabilitacji,
 • zaświadczenie pracodawcy lub ośrodka rehabilitacyjnego o okresie rehabilitacji,
 • zaświadczenie płatnika składek wystawione na druku Z-3,
 • zaświadczenie pracodawcy lub ośrodka rehabilitacyjnego o wysokości wynagrodzenia uzyskiwanego podczas rehabilitacji.

Do wypłaty zasiłku wyrównawczego z ubezpieczenia wypadkowego potrzebne są następującego dokumenty:

 • protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy, jeżeli uszczerbek na zdrowiu był spowodowany wypadkiem przy pracy,
 • decyzja o stwierdzeniu choroby zawodowej wydana przez inspektora sanitarnego, jeżeli uszczerbek na zdrowiu był spowodowany chorobą zawodową,
 • orzeczenie lekarza-orzecznika ZUS albo lekarza wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy o konieczności poddania się rehabilitacji,
 • zaświadczenie pracodawcy lub ośrodka rehabilitacyjnego o okresie rehabilitacji,
 • zaświadczenie płatnika składek wystawione na druku Z-3,
 • zaświadczenie pracodawcy lub ośrodka rehabilitacyjnego o wysokości wynagrodzenia uzyskiwanego podczas rehabilitacji.

Druk Z-3 można pobrać na oficjalnej stronie ZUS-u.

Kopiowanie tego artykułu jest dozwolone pod warunkiem zachowania linku do źródła: Zasiłek wyrównawczy.

Dodaj komentarz