Krajowy Rejestr Zadłużonych

Krajowy Rejestr Zadłużonych to jawny rejestr prowadzony przez Ministra Sprawiedliwości powołany ustawą z dnia 6 grudnia 2018 r. Krajowy Rejestr Zadłużonych ma zastąpić Rejestr Dłużników Niewypłacalnych KRS. Z tego artykułu dowiesz się kto się znajdzie w Krajowym Rejestrze Zadłużonych i jak będzie działał.

Rejestr Dłużników Niewypłacalnych KRS został zlikwidowany w 2018 r. i miał być zastąpiony przez Centralny Rejestr Upadłości i Restrukturyzacji, który jednak nigdy nie powstał. Zamiast tego parlament uchwalił ustawę o Krajowym Rejestrze Zadłużonych, który miał być uruchomiony w grudniu 2020 r. Z powodu epidemii data uruchomienia Rejestru została przesunięta na 1 lipca 2021 r.

Krajowy Rejestr Zadłużonych – kto tam trafi

Do Krajowego Rejestru Zadłużonych zostaną wpisane informacje o:

 1. osobach fizycznych, osobach prawnych i jednostkach organizacyjnych, wobec których jest prowadzone lub było prowadzone postępowania restrukturyzacyjne, upadłościowe lub orzeczono wobec nich zakaz prowadzenia działalności gospodarczej lub uznano orzeczenie o wszczęciu zagranicznego postępowania upadłościowego,
 2. wspólnikach spółek handlowych, którzy ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem, jeżeli ogłoszono upadłość spółki,
 3. osobach fizycznych, osobach prawnych oraz jednostkach organizacyjnych, wobec których umorzono postępowanie egzekucyjne prowadzone przez sąd, komornika, Urząd Skarbowy lub ZUS z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych,
 4. osobach fizycznych, wobec których toczy się egzekucja świadczeń alimentacyjnych, a które zalegają ze spełnieniem tych świadczeń za okres dłuższy niż 3 miesiące

Tłumacząc te zapisy z prawniczego na polski do Rejestru trafią osoby, które ogłosiły upadłość konsumencką, osoby zalegające z alimentami ponad 3 miesiące gdy sprawa trafiła do komornika, firmy wobec których prowadzone jest postępowanie restrukturyzacyjne lub upadłościowe oraz wspólnicy spółek jawnych, które upadły.

Krajowy Rejestr Zadłużonych – zakres danych

Krajowy Rejestr Zadłużonych będzie zawierał bardzo szczegółowe informacje na temat wpisanych ludzi i firm. Dane dotyczące osób i firm, wobec których jest prowadzone postępowanie upadłościowe lub restrukturyzacyjne to:

 • w przypadku osób fizycznych – imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, NIP,
 • w przypadku osób fizycznych z zagranicznym obywatelstwem – imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer paszportu lub karty pobytu, numer z zagranicznego rejestru,
 • w przypadku firm – nazwę firmy, siedzibę firmy, KRS, REGON, NIP,
 • nazwę sądu prowadzącego postępowanie, imię i nazwisko sędziego i jego zastępcy, sygnaturę akt sprawy,
 • informacje o szczegółach sprawy upadłościowej lub restrukturyzacyjnej,
 • informacje o wysokości wierzytelności wraz z wyszczególnieniem tych wierzytelności,
 • informacje na temat majątku zajętego na poczet wierzytelności.

Dane dotyczące wspólników upadłych spółek jawnych to:

 • w przypadku osób fizycznych – imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, NIP,
 • w przypadku firm – nazwę firmy, siedzibę firmy, KRS, REGON, NIP,
 • informacje dotyczące postępowania upadłościowego.

Dane dotyczące osób lub firm wobec których umorzono postępowanie egzekucyjne gdyż ich majątek był mniejszy niż koszty egzekucji:

 • w przypadku osób fizycznych – imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, NIP,
 • w przypadku firm – nazwę firmy, siedzibę firmy, KRS, REGON, NIP,
 • informacje dotyczące postępowania egzekucyjnego.

Dane dotyczące osób zalegających z alimentami wobec których wszczęto postępowanie egzekucyjne to:

 • imię i nazwisko,
 • PESEL,
 • informacje dotyczące postępowania

Krajowy Rejestr Zadłużonych – wpisywanie danych

 • Informacje dotyczące osób i firm, wobec których jest prowadzone postępowanie upadłościowe lub restrukturyzacyjne oraz wspólników upadłych spółek jawnych wpisywane są do Rejestru jednocześnie z dokonaniem innej czynności, którą ustawa wiąże wpisanie do Rejestru np. ogłoszenie upadłości czy wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego.
 • Informacje dotyczące osób i firm, wobec których umorzono postępowanie egzekucyjne ponieważ w wyniku egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych wpisywane są niezwłocznie po wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania.
 • Informacje dotyczące dłużników alimentacyjnych wpisywane są niezwłocznie przez komornika prowadzącego postępowanie egzekucyjne albo organ, który wypłacił świadczenia przyznawane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów.

Ważne: do rejestru nie są wpisywane informacje dotyczące osób i firm jeśli wniosek o ogłoszenie upadłości, wniosek o wszczęcie wtórnego postępowania upadłościowego, wniosek o uznanie orzeczenia o wszczęciu zagranicznego postępowania upadłościowego, wniosek restrukturyzacyjny, wniosek o stwierdzenie wykonania, zmianę albo uchylenie układu lub wniosek o orzeczenie zakazu działalności gospodarczej, wpłynął przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy czyli przed 1 lipca 2021 r. Należy zauważyć, że ograniczenie to nie dotyczy dłużników alimentacyjnych.

Krajowy Rejestr Zadłużonych – dostęp do danych

Dostęp do Krajowego Rejestru Zadłużonych i informacji na tematy wszystkich dłużników będzie miał każdy. Dostęp tę będzie bezpłatny. Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomi stronę internetową, dzięki której każdy będzie mógł sprawdzić swojego kontrahenta, pracownika, pracodawcę itd. w Krajowym Rejestrze Zadłużonych.

Krajowy Rejestr Zadłużonych – usunięcie wpisów

Dane zawarte w Rejestrze nie mogą być z niego usunięte, natomiast ustawa określa jak długo będą ujawniane dane dotyczące dłużników:

 • 10 lat – informacje dotyczące osób i firm, wobec których było prowadzone postępowanie upadłościowe lub restrukturyzacyjne oraz wspólników upadłych spółek jawnych – od dnia prawomocnego zakończenia lub umorzenia postępowania,
 • 7 lat – informacje dotyczące osób i firm, wobec których umorzono postępowanie egzekucyjne ponieważ w wyniku egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych – do dnia wpisu do Rejestru,
 • 7 lat – informacje dotyczące dłużników alimentacyjnych – od dnia zamieszczenia informacji o ukończeniu postępowania egzekucyjnego lub informacji o spłacie całości wierzytelności,
 • 3 lata – informacje dotyczące osób lub firm wobec których orzeczono zakaz prowadzenia działalności gospodarczej – od dnia następującego po upływie okresu zakazu,
 • 3 lata – informacje dotyczące osób i firm, wobec których było prowadzone postępowanie upadłościowe lub restrukturyzacyjne i zawarty został układ – od dnia uprawomocnienia się postanowienia o stwierdzeniu wykonania układu,
 • 3 lata – informacje dotyczące osób i firm, wobec których było prowadzone postępowanie upadłościowe lub restrukturyzacyjne i ustalony został plan spłaty wierzycieli – od dnia uprawomocnienia się postanowienia o stwierdzeniu wykonania planu spłaty wierzycieli.

Krajowy Rejestr Zadłużonych – podsumowanie

Krajowy Rejestr Zadłużonych, który został powołany ustawą, będzie dużo większym problemem dla zadłużonych niż bazy dłużników prowadzone przez prywatne firmy. Firma musi usunąć wpis z bazy dłużników jeżeli dług został spłacony – w Krajowym Rejestrze Zadłużonych ten wpis pozostanie nadal i będzie ujawniany wszystkim zainteresowanym przez kolejne lata.


Myślę, że największym problemem Rejestr będzie dla dłużników alimentacyjnych. Informacja o ich długach będzie ujawniana do 7 lat od momentu spłaty zadłużenia. Najwyraźniej rządzący postanowili wykorzystać Krajowy Rejestr Zadłużonych do nacisku na dłużników alimentacyjnych, ponieważ tego typu zaległości wynoszą ponad 11 mld zł.

Kopiowanie tego artykułu jest dozwolone pod warunkiem zachowania linku do źródła: Krajowy Rejestr Zadłużonych

Dodaj komentarz