Odstąpienie od umowy pożyczki

Odstąpienie od umowy pożyczki to rozwiązanie dla ludzi, którzy zbyt pochopnie zaciągnęli zobowiązanie finansowe albo ich sytuacja finansowa się zmieniła. Także pożyczkobiorcy, którzy złożyli wniosek do wielu firm pożyczkowych i otrzymali pozytywne decyzje od kilku z nich, mogą zrezygnować z części pożyczek. Z tego artykułu dowiesz się w jakim terminie możliwe jest odstąpienie od umowy pożyczki oraz w jaki sposób to zrobić.

Odstąpienie od umowy pożyczki – podstawa prawna

Odstąpienie od umowy pożyczki jest zagwarantowane w Ustawie o kredycie konsumenckim z 2011 r. Cały rozdział 5 określa warunki, które pożyczkobiorca musi spełnić, aby rezygnacja z umowy pożyczki była skuteczna. Zgodnie z art. 53 p. 1 każdy pożyczkobiorca może odstąpić od umowy pożyczki w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy.

Możliwość odstąpienia od umowy pożyczki jest niezależna od tego, w jaki sposób została ona zawarta. Tak więc pożyczkobiorca może odstąpić od umowy pożyczki zawartej przez internet, w siedzibie firmy pożyczkowej oraz w swoim miejscu zamieszkania.

Jeśli umowa pożyczki nie zawiera wszystkich wymaganych przez ustawę elementów, to konsument może zrezygnować z umowy w ciągu 14 dni od daty dostarczenia wszystkich elementów. Elementy, które muszą znaleźć się w umowie to:

 • imię, nazwisko i adres pożyczkobiorcy,
 • imię, nazwisko (nazwę) i adres (siedzibę) oraz adres do doręczeń elektronicznych wpisany do bazy adresów elektronicznych pożyczkodawcy i pośrednika,
 • rodzaj pożyczki,
 • czas obowiązywania umowy,
 • całkowitą kwotę pożyczki,
 • terminy i sposób wypłaty pożyczki,
 • stopę oprocentowania pożyczki i warunki jej stosowania,
 • rzeczywistą roczną stopę oprocentowania (RRSO) oraz całkowitą kwotę do zapłaty przez konsumenta ustaloną w dniu zawarcia umowy wraz z podaniem wszystkich założeń przyjętych do jej obliczenia,
 • zasady i terminy spłaty pożyczki,
 • zestawienie zawierające terminy i zasady płatności odsetek oraz wszelkich innych kosztów pożyczki, w przypadku gdy pożyczkodawca udziela karencji w spłacie,
 • informację o innych kosztach, które konsument jest zobowiązany ponieść w związku z umową o pożyczkę,
 • roczną stopę oprocentowania zadłużenia przeterminowanego,
 • skutki braku płatności,
 • termin, sposób i skutki odstąpienia konsumenta od umowy, obowiązek zwrotu pożyczki oraz odsetek, a także kwotę odsetek należnych w stosunku dziennym,
 • prawo konsumenta do spłaty pożyczki przed terminem oraz procedurę spłaty przed terminem,
 • informację o prawie pożyczkodawcy do otrzymania prowizji za spłatę pożyczki przed terminem i o sposobie jej ustalania,
 • informację o prawie do odstąpienia od umowy pożyczki,
 • warunki rozwiązania umowy,
 • informację o możliwości korzystania z pozasądowego rozstrzygania sporów oraz zasadach dostępu do tej procedury,
 • wskazanie organu nadzoru właściwego w sprawach ochrony konsumentów.

Obowiązek wpisania do umowy pożyczki adresu do doręczeń elektronicznych został wprowadzony w nowelizacji ustawy, która weszła w życie 1.07.2021 r. W tej nowelizacji wprowadzono także obowiązek dostarczenia wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy pożyczki wraz z umową.

Jeżeli z umową pożyczki związana była umowa o świadczeniu dodatkowych usług przez pożyczkodawcę lub osobę trzecią, to odstąpienie jest skuteczne także wobec tej umowy.

Odstąpienie od umowy pożyczki – wzór formularza

Formularz odstąpienia od umowy pożyczki powinien zawierać następujące elementy:

 • nagłówek Odstąpienie od umowy pożyczki,
 • nazwę i siedzibę pożyczkodawcy,
 • imię i nazwisko, PESEL oraz adres zamieszkania klienta,
 • oświadczenie o odstąpieniu od umowy,
 • numer i datę podpisania umowy,
 • miejscowość i datę podpisania odstąpienia,
 • czytelny podpis pożyczkobiorcy.

Wzór ogólny formularza w formacie pdf znajduje się tutaj. Należy go wydrukować, wypełnić wykropkowane miejsca oraz podpisać i wysłać na adres firmy pożyczkowej.

Odstąpienie od umowy pożyczki – koszty

Zgodnie z Ustawą o kredycie konsumenckim odstąpienie od umowy pożyczki jest bezpłatne jeżeli zachowany zostanie termin 14 dni od momentu podpisania umowy do momentu wysłania podpisanego formularza. Pożyczkobiorca ma 30 dni na spłatę pożyczki wraz z należnymi odsetkami.

Dniem spłaty pożyczki jest według ustawy dzień przekazania środków pieniężnych firmie pożyczkowej przez pożyczkobiorcę. Jeżeli terminy zostaną zachowane to pożyczkodawcy nie przysługują żadne inne opłaty, z wyjątkiem bezzwrotnych kosztów poniesionych przez niego na rzecz organów administracji publicznej.

Odsetki należą się za każdy dzień od dnia wypłacenia pożyczki na konto klienta, do dnia spłaty. Każda umowa pożyczki musi zawierać kwotę odsetek należnych w stosunku dziennym w przypadku odstąpienia od umowy. Wystarczy ją pomnożyć przez ilość dni – do momentu uzyskania pożyczki do momentu jej spłaty.

Kopiowanie tego artykułu jest dozwolone pod warunkiem zachowania linku do źródła: Odstąpienie od umowy pożyczki

Dodaj komentarz